til top
 • Byggetegning og byggesøknad

Byggetegning og byggesøknad

For å kunne bygge på et eksisterende hus, eller bygge et nytt, må det sendes en byggesøknad til kommunen. Søknaden må inneholde en rekke elementer, blant annet byggetegninger. Det er mange krav som må oppfylles for at en byggetegning skal bli godkjent. Sandøy Byggservice har egen arkitekt, og samarbeider med flere andre dyktige arkitekter, som mer enn gjerne hjelper deg med dette. Her har vi laget en liten oversikt over hva byggesøknader og byggetegninger må inneholde.

Krav til tittelfelt

Aller først må man fylle ut et informativt og utfyllende tittelfelt, som gir oversikt over boligen og de ansvarlige partene. Tittelfelt er nødt til å inneholde:

 • Gate -og bolignummer
 • Adresse
 • Tiltakets art
 • Målestokk
 • Hvilket foretak som er ansvarlig for tiltaket
 • Dato
 • Signatur
Siruasjonskart

Krav til byggemeldingstegninger


Situasjonskart

Et basiskart utarbeidet av kommunen, hvor rammebetingelsene for plan- og byggesaksbehandling er inntegnet. Dette kartet blir benyttet av søker som prosjekteringsgrunnlag for deling av eiendom og plassering av tiltak. Et situasjonskart er ment som hjelp for plassering av tiltak, og benyttes for å vise ny eller endret tilknytning til offentlig VA-nett i forbindelse med tiltaket. Dersom man ønsker å gjøre endringer på huset er det viktig at situasjonskartet som blir sendt inn ikke er eldre enn 1 år. Situasjonskartet skal inneholde:

 • Gate -og bolignummer på eiendommen
 • Berørte naboer og gjenboereiendommer ved tiltaket
 • Eiendomsgrenser
 • Reguleringslinjer (plangrenser, formålsgrenser, byggegrenser, senterlinje veg)
 • Atkomst til eiendommen
 • Høydekurver påført kotehøyde
 • Nordpil
 • Målestokk og rutenett med koordinater

Et tilleggskart som inkluderer miljøkart og ledningsnett i nærheten av eller over eiendommen må også legges ved.


Situasjonsplan

Tegninger som blir laget på grunnlag av situasjonskartet, og viser plasseringen av bygningen i forhold til det som ligger rundt (krav til mål: 1:500 eller 1:1000). Situasjonsplanen utarbeides av tiltakshaver (søker), og viser hele tiltaket nøyaktig inntegnet. Her er det påført utvendige mål og avstander. Dersom det er relevant skal en situasjonsplan opplyse om tiltakets planlagte plassering og minste avstand i forhold til:

 • Nærmeste nabogrense
 • Avstand mellom bebyggelser
 • Avstand til nabobebyggelse
 • Avstand til senter via vei
 • Høyspentlinjer (luftstrekk/kabel)
 • Senterlinje veg
 • Reguleringslinjer (plangrenser, formålsgrenser, byggegrenser)


Situasjonsplanen skal også inneholde:

 • Vann -og avløpsledninger
 • Arealbruk for parkering og minste uteoppholdsareal (MUA)
 • Takflate og møneretning
 • Adkomst og parkering når det er relevant

Merk: Ved utarbeidelse av en situasjonsplan er det veldig viktig at situasjonskartet ikke endres, eller at noe på kartet fjernes underveis.


Snittegninger

Viser hvor høyt tiltaket er, og tilpasningen til terrenget rundt boligen (krav til mål: 1:100). På snittegningene kreves:

 • Innvendige høyder
 • Utvendige høyder
 • Kotehøyde (høyde over havet markert ved kote; markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde, ofte moh.)
 • Sokkelhøyde (høyden på overkanten av grunnmuren)
 • Terrenglinjer
 • Yttervegger med riktig tykkelse
 • Takvinkel
Fasadetegning

Fasadetegninger

Illustrere bygningen og dens utforming (krav til mål: 1:100). På fasadetegninger kreves det:

● Tegninger av hver fasade med angitt himmelretning
● Materialvalg
● Terrenglinjer som viser eksisterende og nytt terreng
● Gesimshøyde (høyden fra gjennomsnittlig terrenghøyde til takutstikk; Betegnelse på
fremspringende horisontalt fasadeledd, takgesims/hovedgesims: danner overgangen
mellom tak og vegg)
● Mønehøyde (høyden fra det planerte terrengets gjennomsnittsnivå rundt huset til toppen
av mønen; Høyeste vinkelen på taket)
● Avstand til grenser


Plantegninger

Tegninger av hvert plan i bygningen (krav til mål: 1:100). Plantegningene må inneholde:

 • Plassering av dører og vinduer (målsatte åpninger)
 • Innvendige og utvendige mål
 • Romareal
 • Plassering av snitt
 • Rommenes bruksområde
Plantegning

Andre krav:

 • Byggetegningen må ha rette streker
 • Byggetegningen må være målsatt med relevante mål
 • Plantengningen må være A4 eller A3. Dersom den er større må målestokken oppgis i A3 for nedkopiering
 • Dersom byggetegningene er digitale må hver tegning ha sin egen fil
 • Navn på vedlegg må forklare hva den inneholder, som for eksempel (1. Etasje, Boligfasade Øst)
 • Dersom det er snakk om tilbygg eller påbygg må søknaden inneholde både nåværende byggetegninger og de planlagte byggetegningene.


Les mer om søknadsprosessen i Askøy kommune her

Utarbeidelse og gjennomføring av plantegninger og byggesøknader er en krevende prosess. Sandøy Byggservice har lang erfaring, og kan hjelpe deg gjennom hele prosessen. Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat!